• За нас
 • Общи условия

Общи условия

Този сайт е с рекламна и информационна цел. Възможно е да са допуснати грешки при публикациите. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ , достоверна и вярна информация се счита, тази, предоставена в офиса на Филипополис Тур или на оторизираните агенти.

Резервации е възможно да се направят по телефон  или интернет, чрез туристически агенции в страната, които имат валиден агентски договор с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на Договор за организирано пътуване /лично или по електронен път съгласно чл.82 ал.4 и ал.5 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.

Информацията, предоставена в офисите на Туроператора/Турагента или на неговия уеб сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.)

3.1 Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора/Турагента, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.

 3.2 Туроператорът/Турагентът не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че Потребителят е влязал в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което Туроператорът/Турагентът не носи отговорност.

3.3 За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани Туроператорът /Турагентът съдейства като предоставя всички зависещи от него документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на Потребителя е възможно Туроператорът/Турагентът да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя , като за целта Потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от Туроператора, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора/Турагента изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на Потребителя

3.4 Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от Туроператора/Турагента. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от Потребителя за издаване на виза включително и таксата на Туроператора/Турагента не се възстановяват на Потребителя.

4.1 Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.

4.2 Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да бъде в брой, с дебитна/кредитна карта, по банков път по сметката на Туроператора/Турагента или друг начин, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Туроператора в изисквания от съответната програма срок.

4.3 Размерът на депозита може да варира от 30% до 50% от общата сума на пътуването, като за резервации, направени за национални празници, Нова година, Великден и др. не може да бъде по-малко от 50% от стойността на пътуването, освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване. Депозитът се плаща в момента на сключване на Договора за организирано пътуване.

4.4 Окончателното плащане се извършва между 15 и 30 дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване. Окончателното плащане за резервации, направени за Нова година, Великден и по време на други национални празници се извършва не по-малко от 30 дни преди датата на пътуването. При сключване на резервация по-малко от 30 дни преди датата на пътуването в тези случаи се заплаща цялата сума при сключване на Договора за организирано пътуване.

4.5 Резервации, направени по цени за ранни записвания или други промоции са валидни при условията на съответната промоция и заплащане на цялата сума по пътуването в съответствие с условията на съответната промоция.

4.6 Промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора в следните случаи: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение в размера на таксите, свързани с ползването на договора като такса гориво, пристанищни и летищни такси, митнически и визови такси и други, промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на стойността на пътуването трябва да съответства на изменението на съответните разходи, като начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.

5.1 Туроператорът/Турагентът се задължава:

5.1.1 Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за организирано пътуване и заплатени от Потребителя.

5.1.2 Да осигури на Потребителя задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път) в случай, че Потребителят закупува пакетно пътуване. В случай, че Потребителят закупува само хотелско настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от пакетно пътуване, то Туроператорът/Турагентът му предоставя възможност за сключване на същата застраховка срещу допълнително заплащане.

 5.1.3 Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туроператорът има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.

5.1.4  Туроператорът/Турагентът предоставя на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.

5.2 Туроператорът има право да се откаже от Договор за организирано пътуване без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срок, указан му в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.

5.3 Туроператорът има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” съгласно изискванията на чл.97 от ЗТ със застрахователна полица N: 1526013150000474487, издадена от ЗАД „Армеец” – гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” N: 2

5.4 Туроператорът/Турагентът се задължава да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туроператорът/Турагентът му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение и Туроператорът/Турагентът му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 7 дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи (за визи и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.

5.5.1. Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.

5.5.2. Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия стойността на заявените туристически услуги.

5.5.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.

5.5.4. Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.

5.6. Потребителят има право:

5.6.1. Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 15 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Туроператора/Турагента за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни и и др.) на Туроператора/Турагента не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.компани

6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора/Турагента на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.

6.2. Когато отговорността на Туроператора/Турагента или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отгворността на Туроператора/Турагента е в рамките на тези ограничения.

6.3. В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/ от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същия да настани Потребителя в предварително резервирания хотел, на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел със същата категория или по-висока, в същия курорт и имащ същите удобства. В този случай Туроператорът/Турагентът не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от Туроператора/Турагента. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.

6.4. Туроператорът/Турагентът е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

6.5. Туроператорът/Турагентът не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:

– причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на Потребителя

– има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

– ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване.

– форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

В случай на отказ от пътуване и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, то Туроператорът/Турагентът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в договора за организирано пътуване:

7.1. До 60 или повече дни преди пътуването – без неустойки, ако такива не се дължат по анулирани самолетни, фериботни, автобусни билети или други такси. В случай, че такива се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, то се прилагат тарифите и правилата и условията за анулации на съответния доставчик (авиокомпания, фериботна компания, Посолство и пр.)

 между 59 и 30 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването

7.3. между 29 и 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата сума на пътуването.

7.4. по-малко от 15 дни преди дата на пътуването – 100 % от общата сума на пътуването.

7.5. При анулация на пътувания за Нова година, Великден или други национални празници неустойка не се дължи до 24 часа от момента на записването. След 24 часа от момента на записването за съответното пътуване до 30 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от стойността на пътуването. При по-малко от 30 дни преди датата на пътуването се дължи 100% неустойка.

8.1 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

8.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор. Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператорът/Турганетът с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

8.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора/Турагента в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора/Турагента. Туроператорът/Турагентът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

8.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„Филипополис тур“ ООД, ЕИК 120557755, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Пълдин” №5, е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Туризма.

„Филипополис тур“ ООД притежава застрахователен сертификат „Туроператорска отговорност“ към застрахователна полица №13160151500000003 13160141500000002 на ЗК „Алианс България“АД.

Фирмата се утвърждава на туристическия пазар като сериозен туроператор в страната и чужбина за различните видове изпращащ и приемащ туризъм.

 

Данни за контакт с „Филипополис тур“ ООД , ЕИК 120557755:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: Град Пловдив, ул.”Пълдин” №5.

Телефон: 0882 933 505

Ел. поща: philipopolistour@gmail.com

Интернет страница: https://philipopolistour.com/

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: atlasfinance.marinova@gmail.com

Тел: 0887 627 779

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Три имена, ЕГН, адрес, номер на лична карта, телефонен номер и имейл адрес

Специални категории данни, които обработваме:

Не събираме специални категория лични данни

Източник:

Данните, които обработваме са получени от субекта на данните.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Личните данни, които събираме се използват за сключване на договори за извършване на услуги съгласно предмета на дейност на дружеството.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на сключени договори с вас за извършването на предлагани от нас туристически услуги .

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Личните данни са необходими за точното изпълнение на поетите ангажименти за извършване на услуги съгласно сключени договори.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

 • Държавни органи – /НОИ, НАП и други/
 • Застрахователни компании, с които работим;
 • Банкови институции.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с попълване на образец за оттегляне на съгласието за обработка на лични данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Филипополис тур“ ООД , ЕИК 120557755 НЯМА намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС без предварително да получи вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Като администратор на лични данни „Филипополис тур“ ООД , ЕИК 120557755 обработва лични данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство  в съотвествие с принципа за ограничаване на съхлранението.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Филипополис тур“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Филипополис тур“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Филипополис тур“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Филипополис тур“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „Филипополис тур“ ООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Филипополис тур“ ООД  (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Филипополис тур“ ООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:

www.philipopolistour.com

Онлайн декларация за поверителност

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „Филипополис тур“ ООД  събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим предлаганите от нас туристически услуги е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция и идентификация. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Филипополис тур“ ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за основната логика на предлаганите от нас туристически услуги.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„Филипополис тур“ ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от „Филипополис тур“ ООД .

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Филипополис тур“ ООД  ще обработва, събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Филипополис тур“ ООД  по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Отговорник по защита на личните данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „Филипополис тур“ ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните или да отправите искане на посочените контактни данни на „Филипополис тур“ ООД или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: (опишете при контакт дали и как е необходимо да се легитимира субектът на данни, така че да удостоверите самоличността му еднозначно

Местоположение:

Държава: България

Адрес: Град Пловдив, ул. „Пълдин” №5

Телефон: 0882 933 505

Ел. поща: philipopolistour@gmail.com

Интернет страница: www.philipopolistour.com

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: atlasfinance.marinova@gmail.com

Тел: 0887 627 779

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ ФИЛИПОПОЛИС ТУР

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ФИЛИПОПОЛИС ТУР

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ ФИЛИПОПОЛИС ТУР