• За нас
 • Общи условия
 • Контакти
 • Блог

Правила и условия

 1. Резервации
Резервации е възможно да се направят по телефон  или интернет, чрез туристически агенции в страната, които имат валиден агентски договор с Туроператора или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна само след подписване на Договор за организирано пътуване /лично или по електронен път съгласно чл.82 ал.4 и ал.5 от Закона за туризма/ и внасяне на депозит /в брой, по банков път или чрез кредитна /дебитна карта и пр./, чийто размер зависи от вида и изискванията на програмата.
 1. Предварителна информация
Информацията, предоставена в офисите на Туроператора/Турагента или на неговия уеб сайт е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде открита в други източници (интернет, рекламни брошури, радио-реклами и пр.)
 1. Документи, необходими за пътуването
3.1. Потребителят е длъжен да следи за валидността на личните си документи, с които ще пътува в страната или извън нея, както и да подготви необходимите пълномощни в случай, че няма навършени 18 години и пътува извън страната без придружаването на родителите си. Чужди граждани, пътуващи по програми на Туроператора/Турагента, са длъжни да се информират предварително от съответните компетентни органи относно режима за пътуването им по съответната програма и страна.
3.2. Туроператорът/Туарегнта не носи отговорност в случаите, в които бъде отказано напускане на страната на Потребителя поради изтичане на валидността на личните документи, както и в случаите, когато Потребителят по една или друга причина не може да ги предостави. В случай, че Потребителят е влязал в страната с някакво превозно средство, то за да я напусне, той е длъжен да остави същото на митнически паркинг, в противен случай може да му бъде отказано напускането на страната, за което Туроператора/Туарегнта не носи отговорност.
3.3. За пътувания в държави, в които се изискват визи за български граждани Туроператорът /Турагента съдейства като предоставя всички зависещи от него документи (хотелска резервация, медицинска застраховка, резервация за самолетни/автобусни билети, ваучер и пр.) По искане на Потребителя е възможно Туроператорът/Турагента да подготви необходимите документи за кандидатстване за виза пред съответното посолство и да кандидатства по възможност вместо Потребителя , като за целта Потребителят заплаща освен съответната визова такса на посолството, така и такса обслужване, определена от Туроператора, която може да варира в зависимост от конкретния случай. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора/Турагента изискваните от посолството допълнителни документи, както и да заплати съответните такси, а ако е необходимо и да се яви на лично интервю. Неявяването на личното интервю или отказ да бъдат предоставени определени документи, както и отказ да бъдат заплатени съответните такси към посолството, се считат за отказ от пътуването по вина на Потребителя
Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено и само на съответното Посолство или консулство и получаването на виза не се гарантират от Туроператора/Турагента. В случай на отказ от страна на посолството за издаване на съответната виза всички направени разходи от Потребителя за издаване на виза включително и таксата на Туроператора/Турагента не се възстановяват на Потребителя.
 1. Цени и плащания
4.1. Цените са пакетни, предварително обявени и валидни към определена дата, като за всяка програма предварително е обявено какво точно е включено и всичко, което не е описано като включено, следва да се счита като невключено. Пакетните цени не включват такса гориво и други променливи компоненти, които се обявяват предварително в информацията, която се предоставя на Потребителя.
4.2. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащането може да бъде в брой, с дебитна/кредитна карта, по банков път по сметката на Туроператора/Турагента или друг начин, като Потребителят е длъжен да се увери, че заплатената от него сума е постъпила при Туроператора в изисквания от съответната програма срок.
4.3. Размерът на депозита може да варира от 30% до 50% от общата сума на пътуването, като за резервации, направени за национални празници, Нова година, Великден и др. не може да бъде по-малко от 50% от стойността на пътуването, освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване. Депозитът се плаща в момента на сключване на Договора за организирано пътуване.
4.4. Окончателното плащане се извършва между 15 и 30 дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване. Окончателното плащане за резервации, направени за Нова година, Великден и по време на други национални празници се извършва не по-малко от 30 дни преди датата на пътуването. При сключване на резервация по-малко от 30 дни преди датата на пътуването в тези случаи се заплаща цялата сума при сключване на Договора за организирано пътуване.
4.5. Резервации, направени по цени за ранни записвания или други промоции са валидни при условията на съответната промоция и заплащане на цялата сума по пътуването в съответствие с условията на съответната промоция.
Промени в стойността на пътуването могат да бъдат правени от Туроператора в следните случаи: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, изменение в размера на таксите, свързани с ползването на договора като такса гориво, пристанищни и летищни такси, митнически и визови такси и други, промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на стойността на пътуването трябва да съответства на изменението на съответните разходи, като начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.
 1. Права и задължения на страните:
5.1. Туроператорът/Турагента се задължава:
5.1.1. Да предостави на Потребителя туристическите услуги, които са предмет на Договора за организирано пътуване и заплатени от Потребителя.
5.1.2. Да осигури на Потребителя задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави предварително общите правила и условия на съответното застрахователно дружество и оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването (лично или по електронен път) в случай, че Потребителят закупува пакетно пътуване. В случай, че Потребителят закупува само хотелско настаняване или друга туристическа услуга, която не е част от пакетно пътуване, то Туроператорът/Турагента му предоставя възможност за сключване на същата застраховка срещу допълнително заплащане.
5.1.3. Да спазва правилата за съхранение на личните данни. Предоставянето им на трети страни се допуска единствено в случаите, когато това е необходимо на партньори, с които Туроператорът има договорени взаимоотношения за изпълнение на услугите заявени от Потребителя.
5.1.4. Туроператорът/Турагента предоставя на Потребителя и възможност за сключване на застраховка „Отказ от пътуване” срещу съответното допълнително заплащане.
5.2. Туроператорът има право да се откаже от Договор за организирано пътуване без да носи отговорност в случаите, когато Потребителят не извърши плащанията в срок, указан му в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия, като плащанията се удостоверяват със съответните платежни документи включително и в случаите, когато Потребителят е извършил плащане на депозит, но не е доплатил на 100% в срок, като в този случай се счита, че Потребителят доброволно се е отказал от пътуването и депозитът му не се възстановява.
5.3. Туроператорът/Турагента има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” съгласно изискванията на чл.97 от ЗТ със застрахователна полица N: 1526013150000474487, издадена от ЗАД „Армеец” – гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” N: 2
5.4. Туроператорът/Турагента се задължава да уведоми Потребителя незабавно в случай на направена значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването, като Потребителят се задължава в срок от 3 дни след получаването на уведомлението да приеме или откаже направените промени. В случай, че Потребителят откаже да приеме направените промени, то Туроператорът/Турагента му предлага друго пътуване при адекватни условия, а Потребителят има право да се откаже от Договора без да дължи неустойки и обезщетение и Туроператорът/Турагента му възстановява платените от него суми по Договора в рамките на 7 дни от получаването на уведомлението от страна на Потребителя без направените фактически разходи (за визи и др.). Промяната на транспортното средство (самолет, автобус и пр.), хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без това да води до промяна в цената не се счита за значителна промяна на Договора.
5.5. Потребителят се задължава:
5.5.1. Да си осигури необходимите валидни лични документи за пътуване в страната и чужбина, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна, както и съответните нотариалнозаверени разрешения за пътуване извън страната в случай, че пътуващото лице е под 18 години и е непридружавано от двамата родители.
5.5.2. Да заплати в пълен размер и съгласно сроковете, указани в Договора за организирано пътуване и настоящите Правила и условия стойността на заявените туристически услуги.
5.5.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5.5.4. Да премине съответната профилактика съгласно международните медицински стандарти в случай, че ще пътува в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания.
5.6. Потребителят има право:
5.6.1. Да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор за организирано пътуване на трето лице, което отговаря на изискванията за пътуването в срок до 15 дни преди датата на пътуването. В този случай двамата са солидарно отговорни пред Туроператора/Турагента за заплащане на общата цена на пътуването, а третото лице декларира, че е съгласно да приеме прехвърлянето и е съгласно изцяло с условията на договора и приложенията към него, както и че е предварително запознат с информацията относно пътуването. Прехвърлянето не може да бъде извършено в случаите, когато контрагентите (превозвачи – авиокомпании, автобусни компании и др.) на Туроператора/Турагента не позволяват смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
 1. Отговорност на страните:
6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора/Турагента на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди.
6.2. Когато отговорността на Туроператора/Турагента или контрагентите за вреди, причинени на Потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, то отгворността на Туроператора/Турагента е в рамките на тези ограничения.
6.3. В случай на Over booking /презапълване капацитета на хотела/ от страна на Хотелиера и невъзможност от страна на същия да настани Потребителя в предварително резервирания хотел, на Потребителя ще бъде предложен алтернативен хотел със същата категория или по-висока, в същия курорт и имащ същите удобства. В този случай Туроператорът/Турагента не носи отговорност за подобни действия от страна на партньора/хотелиера. В случай, че Потребителя откаже предложената му на място алтернатива, същият няма право да претендира за възстановяване на каквито и да е суми от Туроператора/Турагента. Отговорността за претърпени вреди и пропуснати ползи при отказ за настаняване от страна на Потребителя са за сметка на Потребителя.
6.4. Туроператорът/Турагента е длъжен да уведоми Потребителя относно изискванията за минимален брой туристи и краен срок за набирането им по съответната програма, като има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или отмяната се дължи на непреодолима сила. В този случай Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на Договора, като връща на Потребителя заплатените от него суми без направените фактически разходи (за платени застраховки, глоби за върнати билети, визови такси и пр.), като тези разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
6.5. Туроператорът/Турагента не носи отговорност по неизпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор в случаите, когато:
– причините се дължат на Потребителя, включително правонарушения или други при неспазване на законите на дадена страна, връщане от Граничните власти, което е провокирано от виновно поведение на Потребителя
– има налице действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора
– ако Потребителят по своя вина закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнението на Договора за организирано пътуване.
– форсмажорни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
 1. Анулационни срокове
В случай на отказ от пътуване и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, то Туроператорът/Турагента удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в договора за организирано пътуване:
7.1. До 60 или повече дни преди пътуването – без неустойки, ако такива не се дължат по анулирани самолетни, фериботни, автобусни билети или други такси. В случай, че такива се дължат за издадени вече самолетни, фериботни, автобусни и пр. билети или визи и др., които са част от стойността на пътуването, то се прилагат тарифите и правилата и условията за анулации на съответния доставчик (авиокомпания, фериботна компания, Посолство и пр.)
 между 59 и 30 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването
7.3. между 29 и 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата сума на пътуването.
7.4. по-малко от 15 дни преди дата на пътуването – 100 % от общата сума на пътуването.
7.5. При анулация на пътувания за Нова година, Великден или други национални празници неустойка не се дължи до 24 часа от момента на записването. След 24 часа от момента на записването за съответното пътуване до 30 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 50% от стойността на пътуването. При по-малко от 30 дни преди датата на пътуването се дължи 100% неустойка.
 1. Спорове и рекламации.
8.1 Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
8.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор. Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора/Турганета с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
8.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора/Турагента в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора/Турагента. Туроператорът/Турагента уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
8.4. В случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.
Обади се сега